Test Süreçlerinin Belirlenmesi

Test Süreçlerinin Belirlenmesi

Projelerinizde proje bazlı olarak test faaliyetlerinin planlanması, tasarlanması, icrası, kontrolü ve sonuçlarının raporlanması süreçlerinde danışmanlık hizmetinin verilmesini, bu alanlarda dış kaynak desteğinin sağlanmasını içerir.

Test Planlama ve Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Proje kapsamında test hedefleri belirlenir ve bu hedeflere uygun test aktiviteleri tanımlanır. Bu kapsamda bir proje ana test planı oluşturulur ve onaylanır. Test kontrol faaliyetlerinde test faaliyetlerinde elde edilen ilerleme planla karşılaştırılır ve planlardan sapmalar da dahil olmak üzere durum paydaşlara raporlanır.

Test Analizi ve Tasarımı Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Proje ana test planında belirlenen test hedefleri, somut test koşullarına ve test senaryolarına dönüştürülür. Bu işlem aşağıdaki temel adımlar ile gerçekleştirilir:
1.    Test esası gözden geçirilir (gereksinimler, yazılımın bütünlük seviyesi (risk seviyesi), risk analizi raporları, mimari, tasarım, arayüz özellikleri vb.)
2.    Test esasının ve test nesnelerinin test edilebilirliği değerlendirilir
3.    Test öğelerinin analizine, özelliklerine, davranışlarına ve yazılımın yapısına dayanan test koşulları tanımlanır ve önceliklendirilir
4.    Üst seviye test senaryoları tasarlanır ve önceliklendirilir
5.    Test koşullarını ve test senaryolarını desteklemek için gerekli test verisi belirlenir
6.    Test ortamının kurulabilmesi için gerekli altyapı ve araçlar tanımlanır
7.    Test esası ve test senaryoları arasında çift yönlü izlenebilirlik oluşturulur

Test Uyarlama ve İcra Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Test senaryoları ve test verileri gibi diğer gerekli tüm bilgiler birleştirilerek test yordamları veya test betik dosyalarının belirlenir. Test ortamı kurulur ve testler icra edilir. Bu süreç aşağıdaki temel adımlar ile yürütülür:
1.    Test senaryoları oluşturulur ve dokümante edilir.
2.    Test yordamları yazılır ve önceliklendirilir, test verisi oluşturulur ve isteğe bağlı olarak otomasyon için test betik dosyası yazılır
3.    Test ortamının doğru şekilde kurulduğu doğrulanır
4.    Test esası ve test senaryoları arasındaki iki yönlü izlenebilirlik doğrulanır
5.    Planlanan sıraya göre test yordamları manuel olarak veya test otomasyon araçları kullanarak yürütülür
6.    Test otomasyon araçlarının çıktısı kayıt altına alınır.
7.    Test edilen yazılımın özellikleri ve versiyonları kayıt altına alınır
8.    Kullanılan test araçları ve test yazılımı kayıt altına alınır
9.    Gerçekleşen sonuçlarla beklenen sonuçlar karşılaştırılır
10.  Testler kapsamında belirlenen uyumsuzluklar olay olarak raporlanır ve nedenleri analiz edilir.
11.  Her bir uyumsuzluk için gerçekleştirilen düzeltmenin testi tekrarlanır.

Test Çıkış Kriterlerini Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Test yürütmenin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı değerlendirilir. Bu işlem her bir test seviyesi için gerçekleştirilir. Bu süreç aşağıdaki temel adımlar ile yürütülür:
1.    Test kayıtları, ana test planında belirtilen çıkış kriterlerine göre kontrol edilir.
2.    Daha fazla testin gerekip gerekmediği veya belirtilen çıkış kriterinin değiştirilmesi gerekip gerekmediği değerlendirilir.
3.    Paydaşlar için test özet raporu hazırlanır.

Test Kapanışı Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Test projesinde elde edilen tecrübe, geliştirilen test yazılımları, metrikler ve net bilgiler bir sonraki projelerde kullanılmak için toplanır ve kayıt altına alınır. Bu süreç aşağıdaki temel adımlar ile yürütülür:
1.    Test projesinde elde edilmesi planlanan çıktıların hangilerine ulaşıldığı kontrol edilir
2.    Açık olay raporları kapatılır, kapatılamayanlar için değişiklik kayıtlarını oluşturulur
3.    Yazılımın müşteri tarafından kabulü belgelenir.
4.    Daha sonra tekrar kullanmak amacıyla test yazılımı, test ortamı ve test altyapısı sonlandırılır ve arşivlenir.
5.    Yazılım bakım ekiplerine devredilir.

Danışmanlık faaliyetleri aşağıdaki referanslara uygun olarak yürütülecektir:

1.    IEEE Std 829™ (1998) IEEE Standard for Software Test Documentation,.
2.    IEEE Std 1028™ (2008) IEEE Standard for Software Reviews and Audits.
3.    IEEE 12207/ISO/IEC 12207-2008, Software Life Cycle Processes.
4.    ISO/IEC 9126-1:2001, Software Engineering – Software Product Quality.

Bilgi Al