KURUMDA TİMM OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLME...

KURUMDA TİMM OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLME...

İş analizi mükemmelik merkezi (TİMM), iş analizindeki uluslararası en iyi uygulamaların kuruma özgü dinamikler ile birleştirerek mükemmel iş analizi sürecinin kurumda kalıcı olarak kurulmasını ve sürdürülmesini sağlıyor.

International Institue of Business Analysis (IIBA®) tarafından oluşturulan ve genel kabul görmüş standartları içeren Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®) ve Business Analysis Competency modelleri baz alınarak danışmanlarımız tarafından geliştirilen TheBASolutions İş Analizi Kurumsal Yetenek Değerlendirme Modeli, kurumlara İş Analizi süreçlerinin oluşturulması ve olgunlaştırılması süreçlerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İki aşamalı olarak tasarlanan model, birinci aşamada kurumun İş Analizi uygulamalarındaki olgunluk seviyesini ölçümlemekte, ikinci aşamada ise Çalışanların İş Analizi Yetkinliklerini değerlendirmektedir.

Kurum İş Analizi Süreci Olgunluk Değerlendirmesi 

Paydaş ve karar vericilerin çalışmalara katılımına bağlı olarak genellikle 3 ile 6 hafta arasında sürmektedir. Aşağıda belirtilen çalışmalar değerlendirme sürecini oluşturmaktadır;  
   1. Mülakat ve Planlama Toplantıları, Değerlendirme Araçlarının Gözden Geçirilmesi, Odak Grubu Toplantıları ve Örnek Projelerin Olgularının İncelenmesi
   2. Değerlendirme Anketinin Hazırlanması, Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Değerlendirme Sonuç Raporunun Hazırlanması ve Dağıtılması
   3. Değerlendirme Sonuçlarının Sunulması
   4. Gelişim Alanı Bulgu ve Önerilerinin Paylaşılması
   5. Gelişim Alanları için 2 Yıllık Yol Haritası ve 1 Yıllık Aksiyon Planı oluşturulması

İş Analisti Yetkinlik Değerlendirmesi  


Değerlendirmeye tabi tutulacak ekibin uygunluğuna göre genellikle 3-4 hafta içerisinde tamamlanan anket bazlı bir değerlendirme sürecidir. Aşağıda belirtilen çalışmalar değerlendirme sürecini oluşturmaktadır;  
   1. Mülakat ve Planlama Toplantıları, Değerlendirme Araçlarının Gözden Geçirilmesi, Değerlendirmeye tabi tutulacak çalışanların belirlenmesi
   2. Değerlendirme Anketinin Hazırlanması, Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Değerlendirme Sonuç Raporunun Hazırlanması ve Dağıtılması
   3. Değerlendirme Sonuçlarının Sunulması
   4. Gelişim Alanı Bulgu ve Önerilerinin Paylaşılması
   5. Kurum Ölçeğinde 1 Yıllık Çalışan Kariyer Gelişim Planı hazırlanması
   6. Değerlendirmeye tabi tutulan çalışanlar için Bireysel Kariyer Gelişim Planı hazırlanması

Arzulanan durumun ve geçiş aşamalarının tanımlanması

İş analizi süreci ve iş analisti değerlendirmeleri sonucunda ortaya konulan mevcut durum, kurumsal ihtiyaçlar, kurumun hedefleri ve kurumun dinamikleri doğrultusunda iş analizi hedef yapı tasarlanır. Bu yapıya geçiş planı da ayrıca oluşturulur. Kurulacak yapı için (Bkz: TİMM Yapısı) Planda yer alacak çalışmalar;

  • İş analizi eğitimleri;

PEM360 portföyünde yer alan eğitimler ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilecek eğitimlerin uygulanması.

  • İş analizi sertifikasyonu;

IIBA BABOK V3’e uygun CBAP ya da TheBAsolutions sertifikasyonu, kurumun ihtiyaç duyduğu sertifikaların belirlenmesi

  • Proje bazlı iş analizi – gereksinim yönetimi danışmanlığı / dış kaynak iş analisti;

Kurumsal projelerde ve kurumsal gelişim sürecinde iş analizi uygulamalarının üstlenilmesi suretiyle Proje çıktılarının üretilmesi ve Proje hedeflerine ulaşılması konusunda örnek çalışmaların gerçekleştirilmesi. 

TİMM’in kurulması, iş analizinin kurumsallaşması;

İş analizi mükemmellik merkezinin organizasyonunun, gerekli yetkinliklerin, norm kadronun, iş sürecinin, kullanılacak otomasyon araçlarının kurulması.

Sürekli iyileştirme ve geliştirme;

Dünya’daki, sektördeki gelişmeler, değişen ihtiyaçlar ve kurum dinamikleri doğrultusunda sistemin sürekli iyileştirilebilmesi için düzenli gözden geçirmeler ve ara eğitimlerle sistemin desteklenmesi.

Faydalar Kazanımlar

  • Mükemmel bir iş analizi süreci için kurallar, süreçler, yetkinlikler ve araçlar net olarak belirlenmiş olacak.
  • İş analistlerinin ihtiyaç duydukları teknikler, en iyi uygulamalar ve kurumun deneyimleri güncel olarak kurum hafızasında erişilebilir durumda olacak.
  • İş analizi süreci ve çıktılarının standardizasyonu ve kalitesi güvence altında olacak.
  • İş analizi süreçleri reaktif değil proaktif olacak.
  • İş analistlerinin uluslararası standartlarda, yetkinlik bazlı kariyer yolu tanımlanmış olacak.
  • İş analistleri, geliştirme ekipleri ve iş birimleri arasında iletişim kurmaktan öte iş birliğini sağlayarak tüm ekibe ve kurumun değişimine liderlik etmeye başlayacaklar.
  • İş analizi kurumsal hafızası hazır olacak.

Bilgi Al